Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym propepe.pl jest firma Paweł Pochroń z siedzibą przy ul. Sucha 40/29, 41-200 Sosnowiec. Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6442987383.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem propepe.pl.
3. Niniejszy Regulamin określa: procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży, zmianę i czas realizacji zamówienia, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, sposoby zapłaty, ceny warunki dostawy towaru pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, procedurę składania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych, zasady rejestracji w sklepie warunki techniczne postanowienia końcowe
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem następujących metod: za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@propepe.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie, telefonicznie: +48 501 558 774, osobiście w siedzibie naszej firmy.
5. Numer konta bankowego i nazwa banku to: 42103000190109851805075573 Citi Bank S.A
II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę„.
3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep propepe.pl
4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail wraz z treścią niniejszego regulaminu. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.
III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z działem Obsługi Klienta lub wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@propepe.pl
2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu.
3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych.
4. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres kontakt@propepe.pl, w formie pisemnej, na adres Paweł Pochroń ul. Sucha 40/29, 41-200 Sosnowiec – Formularz odstąpienia od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej kwoty. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony w witrynie sklepu Internetowego – Gwarancje i zwroty.
4. O ile oświadczenie o odstąpieniu złożone zostanie drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go prze przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
13. W czasie do 14 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty.
V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY
1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności: przy odbiorze: odbiór osobisty w punkcie – kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką momencie odbioru zamówienia w siedzibie ul. Sucha 40/29, 41-200 Sosnowiec, przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego.
VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: elektronicznie, podany adres email w zamówieniu, przesyłką kurierską lub priorytetową przesyłką pocztową.
2. Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy są starannie zapakowane.
3. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, w celu ułatwienia sprawnego zaspokojenia potrzeb Kupującego oraz pokrycia szkód z tym związanych, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.

4. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
5. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon).
2. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
2. Klient ma prawo złożyć reklamacje. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego na adres wskazany w rozdziale IV pkt 2.
3. O ile reklamacja dotyczy wadliwości towaru, reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera, lub Poczty Polskiej na koszt reklamującego.
4. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
6. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
7. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
8. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
9. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych Kupujących objętych formularzem rejestracji (zamówienia) lub osób fizycznych działających za Kupujących jest Sprzedający. Kupujący może, w trakcie składania zamówienia, dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawą prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być cofnięte w każdym czasie.

2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży w tym wystawienia rachunku lub faktury, dokonania rozliczenia zamówienia a także archiwizacji oraz ewentualnej reklamacji.
3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.
X. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj). Numer telefonu
5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać: Nazwę firmy Numer Identyfikacji Podatkowej Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) Imię i nazwisko osoby do kontaktu numer telefonu
6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,
działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności
uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
11. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.
12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.
XI. WARUNKI TECHNICZNE
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
– Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2
– Włączoną obsługę Java Script,
– Aktywny adres e-mail.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2020 r.
2. Wszystkie składane zamówienia realizowane są z aktualnie obowiązującym regulaminem.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
5. Sprzedający nie zobowiązał się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
6. Sprzedający nie świadczy usług, w stosunku do których można określić minimalny czas trwania zobowiązania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
7. Przy sprzedaży towarów w Sklepie funkcjonalności treści cyfrowych oraz mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowe ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem nie występują.
8. Sprzedający jest dysponentem wszelkich praw autorskich do materiałów zawartych w stronie, dlatego prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania zgody na ich ewentualne kopiowanie bądź wykorzystanie ich w inny sposób.
9. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście oraz na stronie sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Kupujący w żadnym razie nie jest uprawniony do korzystania z tych znaków.
10. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności typu wirusy. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by komputer Kupującego zaopatrzony został w program antywirusowy, który będzie stale, na bieżąco, aktualizowany. Sprzedający informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w niniejszym regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedającego, jak i Kupującego. W związku z powyższym, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedającego rozmaitych, nowoczesnych środków zapobiegawczych ww. zjawiskom, w postaci nowoczesnych technologii nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
11. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie, Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Kupujący, akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
12. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
13. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.propepe.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

PROPEPE.PL

Organizujemy szkolenia z zakresu pilotażu rajdowego, a także szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym – “Bezpieczny Dzieciak“

KONTAKT

ul. Sucha 40/29, 41-200 Sosnowiec
+48 501 558 774
codrive@propepe.pl
bezpiecznydzieciak@propepe.pl